2013.08.06. N.F.L.Ü. Különvélemény:

A magyar Büntető Törvénykönyv definíciója

144.§. (1) Az a magyar állampolgár, aki abból a célból, hogy a Magyar Köztársaság függetlenségét, területi épségét, vagy alkotmányos rendjét sértse, külföldi kormánnyal vagy külföldi szervezettel kapcsolatot vesz fel vagy tart fenn, bűntettet követ el, és öt évtől tizenöt évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő.

(2) A büntetés tíz évtől tizenöt évig terjedő vagy életfogytig tartó szabadságvesztés, ha a hazaárulást:

a) súlyos hátrányt okozva:-itt a nemzetnek okozott súlyos hátrányt kell érteni.

b) állami szolgálat vagy hivatalos megbízatás felhasználásával

c) háború idején

d) külföldi fegyveres erőnek behívásával vagy igénybevételével követik el.

(3) Aki hazaárulásra irányuló előkészületet követ el, bűntett miatt egy évtől öt évig, háború idején két évtől nyolc évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő.Alanya

A bűncselekmény alanya tettesként csak magyar állampolgár lehet, vagy kettős állampolgár. Hontalan állampolgár egyáltalán nem követheti el. Felbujtó vagy bűnsegéd azonban bárki lehet.

A bűncselekmény nem követel meg speciális célt az elkövetőtől, tehát eshetőleges szándékkal is elkövethető.2012 augusztus 23-án a Legfőbb Ügyészség megállapította a hazaárulást, mint bűncselekményt, de elutasította a feljelentőt, mivel a feljelentő a bűncselekménynek nem sértettje.

A Legfőbb Ügyészség megállapította a hazaárulást, mint bűncselekményt, akkor hivatalbeli észlelése kapcsán nyomozást el kellett volna rendelnie.A FEGYELMI FELELŐSSÉG

81. § E fejezet rendelkezéseit a legfőbb ügyész által kinevezett ügyész fegyelmi felelősségére kell alkalmazni.

82. § (1) Fegyelmi vétséget követ el az az ügyész, aki

a) hivatali kötelességét vétkesen megszegi, vagy

b) életmódjával, illetve magatartásával hivatása tekintélyét sérti vagy veszélyezteti.N.F.L.Ü. megállapítása szerint az eljáró Legfőbb Ügyészség nem tett eleget az alaptörvényben, törvényben rögzített kötelezettségének.

Grell Antal
B.É.CS.