2013.08.07.N.F.L.Ü. Bíróság, "helytelen" értelmezéséből fakadó, hivatalból történő észlelés megtagadása.

2012.12.18 a sértett, a pótmagánvád átminősítését és annak hivatalból észlelésére vádindítványt nyújtott be, a hatóságok bizonyíthatóan koncepció alapján történő elutasításai miatt.

A vádindítvány tartalmilag, szakmailag részletekbe menően kidolgozott, minden pontjában alátámasztott, büntetőjogi felelősség megállapítására alkalmasnak, ebből kifolyólag a nyomozás megindítására alkalmasnak tekinthető.2012.12.18-2013.07.18. a megjelölt eltelt idő alatt a hatóság nem a vádindítványban előterjesztett, előadott minősítésében, hanem vélelmezés alapján értékelte azt, megfogalmazásuk szerint "értelmezhető" A szándékosság nem zárható ki. A "helytelen" értelmezés következtében a hatósági intézkedés megtagadása súlyos érdeksérelemmel járt, ennek szigorú szankcióit alkalmazni szükséges.

Továbbá az eltelt idő alatt, melynek időintervalluma irreális, alaptörvényben, törvényben rögzített hatósági intézkedésének eltelt ideje nem indokolható.Azoknak az ügyeknek a körét, amelyekben a nyomozások fokozott ügyészi felügyelet mellett folynak, a 11/2003. (ÜK. 7.) LÜ utasítás 37. §-a határozza meg. Ezek a következők:

a) az ügy ténybeli, jogi megítélése vagy a bűncselekmény bizonyítása bonyolult,
b) a nyomozás során az ügyész lényeges törvénysértést, mulasztást, vagy a nyomozás eredményességét veszélyeztető körülményt észlelt,
c) a gyanúsított személyi szabadságát elvonó kényszerintézkedés elrendelése óta hat hónap eltelt,
d) a meghatározott személy ellen folyó nyomozás megindításától [Be. 176. § (2) bekezdés] számított egy év eltelt,
e) a nyomozás olyan bűncselekmény miatt folyik, amelyet a törvény tíz évet meghaladó szabadságvesztéssel fenyeget,
f) az ügyet kiemelt üggyé nyilvánították, továbbá, ha
g) az ügyész azt bármely más okból szükségesnek látja.N.F.L.Ü. megállapítása szerint, a vádindítványban előadottakat, a hatóság helytelen vélelmezése alapján utasította el. Továbbá nem tett eleget a törvényben, alaptörvényben foglalt kötetélezettségének.

Az ügyész bíróság előtti tevékenységét a Be., valamint a büntetőbíróság előtti ügyészi tevékenységről szóló 12/2003. (ÜK. 7.) LÜ utasítás (Ut.) szabályozza.

2.5. Az ügyész a magánvádra üldözendő bűncselekmények miatt indított eljárásokban is megtekintheti az iratokat, és jelen lehet a tárgyaláson. A vád képviseletét - közérdekből, vagy más fontos okból - a magánvádlótól az eljárás bármely szakaszában átveheti, akit ezt követően a sértett jogai illetnek meg.

Grell Antal
B.É.CS.