2013.04.15.Az Ügyészség a panaszolt elutasító határozatot "egyéb ok miatt"

Az Ügyészség a panaszolt elutasító határozatot "egyéb ok miatt" már hatályon kívül is helyezte, erről a mai postai levelében tájékoztatott :)

Azért osztom meg a szerzett tapasztalatokat, információkat mert ezek hasznosak lehetnek.

Címzett: ..... Rendőrkapitányság útján
..... Járási Ügyészség részére
Feladó:
Tárgy: ..../2013 b.ü.
„Panasz”

Tisztelt Címzett !

A fenti ügyszámon hozott, 2013 március 22.-én kelt a feljelentés elutasításáról szóló határozattal szemben a törvényes határidőn belül

„panasszal”

kívánok élni.

Sajnálatosnak tartom, hogy a feljelentésemet elutasító határozat gyakorlatilag „fedez”, egy nyilvánvalóan hamis és valótlan tartalommal rendelkező közokiratot, annak az elkészítésében és közreműködésében résztvevő személyeket és azok tevékenységét.

A közokiratba foglalt tények valótlanságát a feljelentésemben és annak kiegészítése során okiratokkal is igazoltam, továbbá a közokiratban rögzítésre került a bank vételi jogáról szóló közjegyzői tájékoztatás, mely hitelességének és valódiságának okirati és törvényi akadályai vannak.

A feljelentéshez becsatolásra került a felügyeleti eljárás során a bank nyilvántartásai és üzleti könyvei alapján a bank saját maga által elkészített és részemre átadott deviza tőketartozás-nyilvántartás, mely megalapozza a bank megbízott képviselői által a felmondásban előadottak valótlanságát, hamisságát. A bank képviselői és a hatóság által is hivatkozott szerződéskötés időpontjában keletkező tartozás elismerés, nem szolgálhat a későbbiekben sem végrehajtási eljárás alapjául, hanem csak aggálytalan „kiindulási alapnak” tekinthető. A szerződéses viszony alapján a bankot elszámolási kötelezettség terheli, melynek a Hpt. 206.§-a szerint kell eleget tennie.

A bank képviselőitől tevékenységük során elvárható, hogy a banki ügyletekkel összefüggő alapvető jogi ismeretekkel rendelkezzenek és a felmondás közokiratba foglalása során a hatályos törvényekkel ellentétesen, az 5 éven túli vételi jog gyakorlásáról szóló közokirat elkészítésében ne működjenek közre.

A szerződéses viszonyban keletkezett vételi jognak és a zálogjognak a bank általi visszaélésszerű gyakorlásában a hatóságok és a közjegyző nem segédkezhetnek.

A felmondásban közlésre került közjegyzői tájékoztatás, kioktatás mely a bank vételi jog gyakorolhatóságáról szól (6 év után), az a közjegyző felelősségét, felelősségre vonását megalapozza, hiszen lényeges ténynek hamisan történő közokiratba foglalásával alakilag valós közokirat jön létre, ám annak tartalma hamis, valótlan. Lényeges tény az olyan tény, adat, melynek jogi relevanciája van. Az eljáró közjegyző esetében a jogi ismeretek hiánya, nem mentesítheti a felelősség alól.

A Btk. 274.§-a szerint „Aki … közreműködik abban, hogy jog vagy kötelezettség létezésére, megváltoztatására vagy megszűnésére vonatkozó valótlan adatot, tényt vagy nyilatkozatot foglaljanak közokiratba, bűntettet követ el…”

Az általában jogi ismeretekkel magas szinten nem rendelkező kötelezetteknek a megfelelő és korrekt tájékoztatásával „ellentétes” közjegyzői magatartás miatt, sérül a tisztességes eljáráshoz való joga, mivel a hamis, valótlan és megtévesztő tények, jogok, kötelezettségek ismeretében hátrányos helyzetbe kerül.

A panaszolt határozatban említésre kerül a „SZERZŐDÉS vételi jog biztosítására” elnevezésű okirat (......), mely a bank vételi jogáról szól. Az okirat (csatolom) 4.-es pontja egyértelműen rögzíti a vételi jog érvényesítésének utolsó napját, mely 2012.02.12., továbbá 15.-ös pont szerint a vételi jog megszűnését követően a bank köteles haladéktalanul kiadni a bejegyzett vételi jog töröltetéséhez szükséges hozzájárulást.

A bank vételi jog gyakorlásának a közokiratban történő szerepeltetésével, hamis tájékoztatásával a közjegyző hivatalos személyként közreműködött a bank megbízott képviselőivel együtt, jog és kötelezettség keletkeztetésében.

Kérem a T. Ügyészséget a panaszomnak helyt adni, illetve az elkövetők felelősségre vonását kezdeményezni szíveskedjenek, hiszen a közokirat hitelessége és valódisága a közbizalomhoz fűződő kiemelt társadalmi érdek.

Tisztelettel : .............