2013.08.15.Budapesti V.-XIII kerületi Ügyészség részére

Budapesti Rendőr-főkapitányság V. kerületi Rendőrkapitányság Vizsgálati Osztálya útján
Cím : 1363 Budapest, Pf.:30.
Fax : 373-1046/45-408

Falus Zsolt Ferenc
1171 Budapest, Zrinyi utca 121.

………………2013 bü.

Tisztelt Ügyészség !

A törvényes határidőn belül a fenti ügyszámon hozott a feljelentésem elutasításáról szóló V. Kerületi Rendőrkapitányság Vizsgálati Osztálya általi határozattal szemben „panasszal” kívánok élni.

Elsődlegesen felhívom a figyelmet arra, hogy a feljelentettek egyikének a személye közjegyző, ezért a Be. 29.§-ának c) pontja alapján kizárólag az ügyészség végzi a nyomozást a közjegyző által elkövetett bármely bűncselekmény miatt, azaz a nyomozás elrendelése vagy a feljelentés elutasítása tárgyában hozott döntés is a nyomozó ügyészség hatáskörébe tartozik.

Rögzíteni kívánom, hogy a panasszal érintett határozat teljes egészében „elbeszél” a feljelentésem mellett. Az elutasító határozat mellőzi a feljelentésemhez csatolt 2-es számú melléklet okirati tényállás vizsgálatát.

A velem szemben alkalmazásra került pénzügyi termék, egy olyan befektetési típusú pénzügyi eszköz, mely álláspontom szerint kizárólag befektetési szolgáltatás nyújtása keretében lett volna értékesíthető a számomra. Egyszerű kölcsön ügyletként való értékesítése nekem jelentős anyagi kárt eredményezett, hiszen a kockázatkezelési lehetőségekről szóló tájékoztatás és a kockázatviselési képességemnek a pénzügyi szolgáltató általi meghatározása elmaradt.

A kockázatvállalásról szóló figyelemfelkeltő tájékoztatások primitív módon az ügyfél, azaz csak az általam történő tudomásulvételről szólnak. A „korlátlan” típusú kockázatvállalás értelemszerűen hasonlóan „korlátlan” típusú teljesítőképesség esetén elvárható, így a konstrukció „árfolyamfüggőségét” tényként kell kezelni, mely esetben meghatározó szempont a jövedelmi és a fedezeti képesség.

Tájékoztatom az ügyben eljáró T. Hatóságot, hogy a hazai devizahitel pénzügyi termék, illetve pénzügyi eszköz alkalmazhatóságával és értékesíthetőségével kapcsolatos „alap” információk hatósággal való közlését nem tekintem feladatomnak.

A feljelentésemben kiemelten felhívtam a figyelmet arra a tényre, hogy álláspontom szerint speciális pénzügyi ismereteket igényel a feljelentésemben foglaltak értelmezése és értékelése, előzetesen hivatkoztam továbbá arra, hogy illetékesség és hatáskör hiányában lefolytatott eljárások számomra jogsérelmet eredményeznek, így megjelöltem az Alaptörvény, Szabadság és Felelősségről szóló XXIV cikk (1) és (2) pontjait.

Az eljárás elhúzódása miatt – mivel 2013 május 16.-án a B.R.F.K. által átvételre került – abban bíztam, hogy törvényes és tisztességes eljárás lefolytatására kerül sor, ahol a rendelkezésre álló okiratok és tények ismeretében „elfogulatlan” határozat születhet, de sajnos a 3 hónapos ügyintézési határidő eredménytelenül telt.

A nyomozóhatóság számára, az általam beszerzett és a hatóság rendelkezésre bocsátott a deviza tőke nyilvántartásáról szóló – az UniCredit Bank Hungary Zrt által kiállításra került - okirat értékelése lenne vagy lehetne a feladat. Azonban ez nem történhet a hatóság általi vélelmezéssel és a médiából származó pénzügyi ismeretek alkalmazásával.
A feljelentett pénzügyi szolgáltató nyilvántartásainak és üzleti könyveinek a hatósági vizsgálata eredményezhet tisztességes hatósági eljárást. Ha a különböző típusú hatóságok által mellőzésre kerül a konstrukcióval kapcsolatban lévő ügyfélnyilvántartások és ügyfélszámlák ellenőrzése, akkor az számomra jog és érdeksérelemmel jár.

A teljesség igénye nélkül felhívom a T. Hatóság figyelmét a 2004/39/EK uniós irányelvre (Mifid) mely a hazai jogrendszerbe átültetésre került, hatályossá vált 2007 december 1. (Bszt.)
A hivatkozott uniós irányelv 1.-es melléklet „C” szakaszának a „Pénzügyi eszközök” rovatban fellelhető pont szerint „A hitelkockázat átruházására irányuló származtatott eszközök”, valamint a 10) pont a különböző típusú pénzügyi ügyletek egyes jellemzőivel rendelkező termékeket „pénzügyi eszköz” alá sorolja.
A hazai jogban hatályossá vált 2007 évi CXXXVIII törvény Bszt. 6.§-a „pénzügyi eszköz” h) pont szerint „a hitelkockázat átruházását célzó származtatott ügylet”, illetve a k) pont „egyéb” a különböző típusú pénzügyi ügyletek egyes jellemzőivel rendelkező termékeket szintén „pénzügyi eszköz” alá sorolja.
Felügyeleti (PSZÁF) álláspont, hogy ha a Termék besorolható a Bszt. 6.§-a szerinti pénzügyi eszköz fogalmába akkor az „befektetési szolgáltatás nyújtása keretében értékesíthető”.

A Bank szerződéses akarata álláspontom szerint eleve befektetési szolgáltatás nyújtására irányult, de a befektetési típusú kölcsönügyletnek egyszerű kölcsön termékként való értékesítésével azonban a konstrukció mögöttes lehetőségeinek az ismertetésétől szerződéskötéskor elzárt, így a különböző ügyletek alkalmazása során (határidős és opciós) a „saját” ügyfélnyilvántartásban keletkező tulajdonképpeni árfolyamnyereségtől elzár.
A különböző típusú ügyletek megfelelő időben történő alkalmazásával a kedvezőtlen árfolyam változás során is nyereség érhető el.

Kérem az elutasító határozat hatályon kívül helyezését, továbbá az általam korábban és jelen levelemben előadottak alapján a szükséges nyomozati eljárásokat megindítani szíveskedjenek.
Az ésszerűtlenül hosszú és szabálytalan eljárás miatt, a kártérítés iránti igényemet bejelenteni kívánom. Emlékeztetőül csatolom a feljelentésem és a bank által a felügyeleti eljárás (2011) során kiállításra került tőkenyilvántartásom.Tisztelettel : Falus Zsolt Ferenc

Bp. 2013 augusztus