2013.08.25.Címzett: Tatabányai Járásbíróság!

Cím: 2800 Tatabánya, Előd vezér u.17. Postacím: 2801 Tatabánya, Pf. 172.

Feladó: Grell Antal

 

xxxxxxxxx sz..

Tárgy:  2013.07.18-i.végzés és elutasító határozata megkésett. A Bíróság a törvényben, alaptörvényben rögzített kötelezettségének nem tett eleget,ezzel súlyosan sérti a tisztességes eljáráshoz való jogot, az alaptörvényben lefektettet alapjogokat.

 

2012.12.18 a sértett, a pótmagánvád átminősítését és annak hivatalból észlelésére vádindítványt nyújtottam be, a hatóságok bizonyíthatóan koncepció alapján történő elutasításai miatt.

A vádindítvány tartalmilag, szakmailag részletekbe menően kidolgozott, minden pontjában alátámasztott, büntetőjogi felelősség megállapítására alkalmasnak, ebből kifolyólag a nyomozás megindítására alkalmasnak tekinthető.

2012.12.18-2013.07.18. a megjelölt eltelt idő alatt a hatóság nem a vádindítványban előterjesztett, előadott minősítésében, hanem vélelmezés alapján értékelte azt, megfogalmazásuk szerint "értelmezhető" A szándékosság nem zárható ki. A "helytelen" értelmezés következtében a hatósági intézkedés megtagadása súlyos érdeksérelemmel járt, ennek szigorú szankcióit alkalmazni szükséges.

Továbbá az eltelt idő alatt, melynek időintervalluma irreális, alaptörvényben, törvényben rögzített hatósági intézkedésének eltelt ideje nem indokolható.

Azoknak az ügyeknek a körét, amelyekben a nyomozások fokozott ügyészi felügyelet mellett folynak, a 11/2003. (ÜK. 7.) LÜ utasítás 37. §-a határozza meg. Ezek a következők:

a) az ügy ténybeli, jogi megítélése vagy a bűncselekmény bizonyítása bonyolult,
b) a nyomozás során az ügyész lényeges törvénysértést, mulasztást, vagy a nyomozás eredményességét veszélyeztető körülményt észlelt,
c) a gyanúsított személyi szabadságát elvonó kényszerintézkedés elrendelése óta hat hónap eltelt,
d) a meghatározott személy ellen folyó nyomozás megindításától [Be. 176. § (2) bekezdés] számított egy év eltelt,
e) a nyomozás olyan bűncselekmény miatt folyik, amelyet a törvény tíz évet meghaladó szabadságvesztéssel fenyeget,
f) az ügyet kiemelt üggyé nyilvánították, továbbá, ha
g) az ügyész azt bármely más okból szükségesnek látja
.

 Álláspontom szerint, a vádindítványban előadottakat, a Bíróság helytelen vélelmezése alapján utasította el. Továbbá nem tett eleget a törvényben, alaptörvényben foglalt kötetélezettségének.

Az ügyész bíróság előtti tevékenységét a Be., valamint a büntetőbíróság előtti ügyészi tevékenységről szóló 12/2003. (ÜK. 7.) LÜ utasítás (Ut.) szabályozza.

2.5. Az ügyész a magánvádra üldözendő bűncselekmények miatt indított eljárásokban is megtekintheti az iratokat, és jelen lehet a tárgyaláson. A vád képviseletét - közérdekből, vagy más fontos okból - a magánvádlótól az eljárás bármely szakaszában átveheti, akit ezt követően a sértett jogai illetnek meg.

 

A fent előadottak ismeretében, a Bíróság helytelen értelmezésének köszönhetően a "forró-nyomon" való hatósági (Legfőbb Ügyészi,ügyészi) beavatkozás nem történt meg. Továbbá a Magyar Államot teszem felelőssé. A hatóságainak nem cselekvése, fogalomtalanságának, szakmaiatlanságának, köszönhetően jelentős kárt okoztak nekem. Ezt a kárigényemet az Állammal szemben forintosítani fogom, mely nemzetközi hatóságokon keresztül kívánok érvényesíteni. A kártérítést a xxxxxxx.számu vádindítvány alapján, az abban megfogalmazott és előterjesztett kártérítési összegnek megfelelően, melynek felső korlátja nincs.

A Bíróság "helytelen" vélelmezése, szövegértelmezésének hibái miatt a döntésének felülbírálása indokolt és meglapozott. Ezért a törvényesség helyreállítása érdekében azonnal és haladéktalanul hivatalbéli észlelésük alapján, a vádindítványban helyesen értelmezendő, azaz közváddá minősített indítványom alapján a  xxxxxxx.számu vádindítvány alapján, rendeljék el a nyomozást.

 

Tisztelettel: Grell Antal

Kelt:Orl.2013.08.26.

 

ui: Felhívom a Bíróság figyelmét, hogy tisztában vagyok azzal a ténnyel, mely szerint nem vagyok ügyész, erre külön nem kell figyelmeztetniük. Továbbá, ha személyem töltené be a Legfőbb Ügyészi tisztséget nem fordulhatna elő, hogy "helytelen" szándékosságot nem kizárható értelmezésük miatt akadályozzák meg a nyomozás megindítását. Nem utolsó sorban az ilyen és ehhez hasonló "helytelen"értelmezéseknek súlyos szankciói lennének,mely azonnali hivatalvesztéseket eredményezne. Elfogadhatatlannak tartom, hogy a Bíróság hét hónapig tartó és eredménytelenséggel záruló, szövegértelmezési hibáktól hemzsegő határozathozatala után, számomra, azaz a sértet számára nyolc napot biztosít a fellebbezésre.