2013.02.17.Tárgy : Feljelentés közokirat hamisítás miatt

Egy szintén igazolhatóan sikkasztás áldozatának a feljelentése a közjegyző és a bankok képviselői ellen...

Címzett : Budapesti Rendőr-főkapitányság
1139 Budapest, Teve utca 4-6.
1903 Budapest, Pf.: 314/15.

Feladó : XY

Tárgy : Feljelentés közokirat hamisítás miatt

Tisztelt Címzett !

Alulírott XY alatti lakos a Btk. 274.§ (1) / c, (3) valamint a Btk. 275.§ (1) / b pontjai alapján feljelentést kívánok tenni

„közokirat hamisítás”

miatt, XY sz.ig.sz. : -------, XY sz.ig.sz.: -------, továbbá XY , ------- Számú székhelyű közjegyzővel szemben.

I. A feljelentésem alapja a feljelentettek által, illetve azok közreműködésében elkészített közjegyzői okirat /ügyszáma : 0000000/ (csatolva 1.-es mellékletként) melynek elkészítéséhez XY és XY valótlan tartalmú bizonylatokat adott át XY közjegyző részére. Az átadott bizonylatok valóságtartalma, hitelessége alappal vitatott. Ezzel a személyek Btk. 274.§ (1)/c és a (3) pontja szerint büntetett illetve vétséget követtek el.

A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete Pénzügyi Békéltető Testületének (továbbiakban : PSZÁF PBT) eljárása után a XY Zártkörűen működő Részvénytársaság (továbbiakban : BANK) által elkészítésre, kinyomtatásra került tételes elszámolás aminek az alapja tehát egy felügyeleti eljárás volt, ahol egyértelműen igazolásra került, hogy ügyfélként nem tartozásom, hanem jelentős túlfizetésem, teljesítésem áll fenn a tőkeösszeg vonatkozásában a pénzügyi szolgáltató felé.

A PSZÁF PBT eljárás során a BANK aggálytalan tartalmú, tényközlő okiratot küldött meg részemre, mely alapján „14647,79 CHF” összegű túlfizetésem, teljesítésem igazolhatóan bekövetkezett. Az összes folyósítás CHF összege 97924,02 melyből a megfizetett tőke összege 27192,59 így a közlés időpontjában fennálló tőketartozás a kettő különbségéből adódik, azaz 70731,43 CHF összeg.

A BANK-i kimutatás részemre való megküldésének a dátuma 2011 december 12. Ettől az időponttól vált ismertté előttem, hogy a BANK pontosan mekkora összegű tartozást halmozott fel, az általam kezdeményezett felügyeleti eljárás célja részben a bankkal való elszámolás.

A bank a nyilvántartási tőke vonatkozásában fennálló és elismert tartozását felém se megfizetéssel, se a tőkeösszeg korrekciójával a mai napig nem rendezte. A BANK elnökének írt levélben jeleztem követelésem és kártérítési igényem a PBT eljárás után megküldött okirattal kapcsolatosan. ( BANK válasza és kimutatása 2.-es mellékletként )

II. A közjegyzői okiratot elkészítő hivatalos személy az okiratban megvalósította a Btk. 275.§ (1) / b büntettet azzal, hogy a közjegyzői okiratába foglalt valótlan tényt, illetve valótlan információt közölt.

Így az, hogy kiemelten került leírásra, hogy a Bank „vételi jogát nem gyakorolja” 90 napig, valamint ezen időpont után a közjegyző tájékoztatása alapján a Bank vagy a Bank által kijelölt személy a vételi jog gyakorlásával az ingatlan tulajdonjogát megszerezheti, súlyosan „megtévesztő” közjegyzői tájékoztatás.

A Ptk. 375.§ (1) pontja alapján, ha „a tulajdonos másnak vételi jogot (opciót) enged, a jogosult a dolgot egyoldalú nyilatkozattal megvásárolhatja”. A vételi jogot létrehozó szerződés érvényességének a feltétele, hogy azt írásba foglalják, valamint az eladásra szánt dolgot és a vételárat konkrétan meghatározzák benne. Vételi jog szerződést lehet határozatlan, illetve határozott időre kötni. A Ptk. 374.§ (2) pontja alapján a vételi jog szerződést legfeljebb 5 évre lehet kikötni, az ezzel ellentétes megállapodás érvénytelen, semmis. A közjegyző előtt ismert volt a szerződéskötés dátuma hiszen feltüntette azt okiratában mely 2007 , tehát szerződéskötés óta 6 év telt el.

A kölcsönszerződéssel egy időben, illetve annak lejárta előtt kötött opciós szerződés a Ptk. 255.§ (2) bekezdésének a megkerülésére irányul, ezért a Ptk. 200.§ (2) bekezdése alapján semmis.

A Bankot, mint jogosultat a szerződésből származó elszámolási kötelezettség is terheli, tehát nem mentesülhet egyoldalú felmondásával az elszámolási kötelezettsége alól akkor, amikor általam kezdeményezett PSZÁF PBT eljárás után részemre megküldött okiratában, kimutatásában a Bank felém fennálló tartozását „elismerte”.

A közjegyzői okiratba foglalt felmondásban továbbá, helytelenül és valótlanul szerepel a részemre nyújtott kölcsön összege „nem” 107261 CHF, hiszen egyértelműen 97924,02 CHF a folyósításra került összeg (forintellenértéke), melyet a 2-es számú melléklet szintén tartalmaz a táblázat jobb felső sarkában. A jóváhagyott „hitelkeret” került a szerződésben rögzítésre.

A BANK a Hpt. 206.§ (1) bekezdésének b, pontjában foglalt törvényi rendelkezést is megsértette, hiszen a szerződés felmondásával azt lejárttá tette, így egyértelmű, közérthető és teljes körű írásbeli kimutatást (kivonatot) köteles küldeni az ügyfél részére. Ennek elmaradása miatt PSZÁF eljárást kezdeményezek a pénzügyi intézménnyel szemben.

A szerződéskötés időpontjában létrejött „tartozáselismerő nyilatkozat” csak a szerződéskori időpontra érvényes, mely a közjegyző előtt eljáró BANK képviselői által felmutatásra került. A szerződéskori időpont óta igazolhatóan jelentős „tőkeösszeg” csökkenés következett be. A BANK elnökének címzett levélben jeleztem a BANK felé fennálló követelésem és kártérítési igényem a PBT eljárás után megküldött aggálytalan tartalmú, tényközlő okirattal kapcsolatosan, mely a BANK könyvei, nyilvántartásai alapján került kiállításra.

A közokirat-hamisítás a fentiek alapján megvalósult, mivel a BANK képviseletében eljáró személyek a közokirat bizonyító erejének érvényesítése céljából valótlan tartalmú és vitatott okiratokat mutattak fel, továbbá az eljáró közjegyző valótlan tényt, tájékoztatást foglalt közokiratba.(intellektuális közokirat-hamisítás).

A valótlan tartalmú adatközléssel a hitelező a szerződéskötéskor kikötött vételi jogát visszaélésszerűen kívánja gyakorolni. A hitelező és a közjegyző is tudomással bír arról, hogy a közjegyzői okirat – mint közokirat – az Európai Parlament és Tanács 2004 április 21.-i, a nem vitatott követelésekre vonatkozó európai végrehajtható okirat létrehozásáról szóló 805/2004/EK – rendeletében foglaltak szerint, a nem vitatott követelésekre vonatkozó végrehajtható okirat.

Kérem az eljárás megindítása, nyomozás elrendelése mellett az elkövetők felelősségre vonását kezdeményezni szíveskedjenek.

Tisztelettel : ………………..
XY

Bp, 2013