2013.02.20.1991. évi XLI. Törvény a közjegyzőkről

1.§ (2) A közjegyző a jogügyletekről és jogi jelentőségű tényekről közokiratot állít ki, okiratokat őriz meg, a felek megbízásából pénzt, értéktárgyat és értékpapírt vesz át a jogosult részére történő átadás végett, a feleket a hatáskörébe utalt eljárásokkal kapcsolatban - a felek esélyegyenlőségének biztosításával - "kioktatással" segíti jogaik gyakorlásában és kötelességeik teljesítésében.

3.§ (1) A közjegyző köteles megtagadni a közreműködését, ha az kötelességeivel nem egyeztethető össze, így különösen ha közreműködését olyan jogügylethez kérik, amely jogszabályba ütközik, vagy jogszabály "megkerülésére" irányul, illetőleg amelynek célja tiltott vagy "tisztességtelen".
(2) Ha a közjegyző az eljárása során aggályos körülményt észlel, de a közreműködés megtagadására nincs ok, köteles e körülményre a fél figyelmét felhívni és ezt az iratban "feltüntetni". Ha a fél ez ellen tiltakozik, a közjegyző a közreműködését megtagadja.

A szerződéses viszony alapján a pénzügyi szolgáltatót "elszámolási" kötelezettség terheli.

A "vitatott" elszámolás közjegyzői végrehajtásával kapcsolatban :

A közjegyzői okirat – mint közokirat – az Európai Parlament és Tanács 2004 április 21.-i, a "nem" vitatott követelésekre vonatkozó európai végrehajtható okirat létrehozásáról szóló 805/2004/EK – rendeletében foglaltak szerint, csak a "nem" vitatott követelésekre vonatkozó végrehajtható okirat.