2013.04.17.Egy feljelentés minta, mely a zaklatással kapcsolatos !

Ne hagyjátok magatokat indokolatlanul háborgatni, félelemben tartani !

Aki már vitat és kártérítést is követel, azzal szemben nincs keresni és egyeztetni valója egy harmadik félnek.
--------------------------------------------------------------------------

Címzett : (XY)Rendőrkapitányság részére

Feladó : XY

Tárgy : Feljelentés zaklatás miatt

Tisztelt Rendőrhatóság !

A kifejezett kérésem ellenére történő telefonos megkeresések miatt feljelentést kívánok tenni ismeretlen tettes(ek) ellen zaklatás miatt.

Btk. 176/A. §(1)Aki abból a célból, hogy mást megfélemlítsen, vagy más magánéletébe, illetőleg mindennapi életvitelébe önkényesen beavatkozzon, rendszeresen vagy tartósan mást háborgat, így különösen mással, annak akarata ellenére telekommunikációs eszköz útján vagy személyesen rendszeresen kapcsolatot teremteni törekszik, ha súlyosabb bűncselekmény nem valósul meg, vétséget követ el, és egy évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő.

Az egyenlő bánásmódról szóló törvény szerint a zaklatás emberi méltóságot sértő magatartás, aminek célja megalázó, megszégyenítő vagy támadó jellegű környezet kialakítása a zaklatást elszenvedő személlyel szemben. A zaklatás tényállását a jogalkotó preventív célzattal emelte a büntető törvénybe. A zaklatás elkövetőjének magatartása az általános tapasztalat szerint az idő előrehaladtával fenyegetőbb, durvább lesz, ami adott esetben személy elleni erőszakos bűncselekmények elkövetéséhez vezet. Ennek megelőzése érdekében a törvény a sértett büntetőjogi védelmét az elkövetési magatartás korábbi szakaszára is kiterjeszti a zaklatás önálló bűncselekményként történő szabályozásával.

A telefonos megkeresések a magánélet szentségét is sértő időpontokban és módokon történnek, de különböző időpontokban és felszólító jelleggel minden esetben a személyes beazonosításomra szólítanak fel az elkövetők. Az azonosítás során személyes adataim megadására szólítanak fel az ismeretlen személyek.
A telefonos megkereséseimre állítólag megbízás alapján kerül sor, mely megbízás vélhetően attól a pénzintézettől (XY BANK) származhat, akivel korábban szerződéses viszonyba kerültem. A pénzintézet felé fennálló tartozásom nem ismerem el, annak összegszerűségét és jogszerűségét is vitatom.
A vitatott, nem elismert követeléssel vagy tartozással kapcsolatos egyeztetést egy harmadik féllel indokolatlannak tartom, valamint a bankkal való szerződéses viszonyom adatai, álláspontom szerint banktitoknak is minősülnek. A megkeresések során fenyegető, megalázó és bennem félelemkeltő arroganciát is tapasztaltam.
Az elkövetők telefonszámai és a megkeresésemnek az időpontjai :

Telefonszámok : Dátumok :

Kérem az elkövetők azonnali felelősségre vonását, illetve a hozzájárulásom nélkül a kifejezett kérésem ellenére történő "telefonos" megkeresések hatósági megtiltását, mert az értelmetlen zaklatási eljárás számomra már kellemetlen, megalázó és káros következményekkel jár.

Tisztelettel :