Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete 1013 Budapest, Krisztina krt 39 H-1534 Budapest BKKP Postafiók: 777.

.....továbbiakban Pénzügyi Szolgáltató) A tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló 2008. évi XLVII. törvény (Fttv.) rendelkezése alapján pénzügyi fogyasztó(kat) megtévesztő tájékoztatásnak a bejelentése, mely a kockázatokról szóló tájékoztatással kapcsolatos;

Tisztelt Hatóság !

A Pénzügyi Szolgáltatóval kötött xxxxxx kölcsönszerződés megkötésekor alkalmazott „ÜZLETSZABÁLYZAT xxxxxx” keltezésű, mely Pénzügyi Szolgáltató által a Pénzügyi Békéltető Testület (ügyiratszám: xxxxxx/2012) elé is becsatolásra került.

A konstrukció gyakorlati alkalmazása során a Pénzügyi Szolgáltató folyamatosan az aktuális árfolyamok, illetve saját árfolyamok felszámításával határozta és határozza meg a követelését velem szemben. Ezt a gyakorlatot minden árfolyam állapot mellett alkalmazza.

A hivatkozott üzletszabályzat „X. A Kölcsönbevevő fizetési kötelezettségei” x., pont

„Amennyiben a Kölcsönszerződésben megjelölt „mértékadó devizanem” nem magyar forint (HUF) a kölcsönszerződés devizaalapú szerződés, amely esetben a kölcsönbevevő vállalja a mértékadó deviza nem és a forint közötti árfolyamváltozásból eredő kockázatokat. Az árfolyamváltozás "lehetséges mértéke" Euro esetében a mindenkori intervenciós sáv alapján limitálható, míg "egyéb devizák esetében" további kockázatot jelent az adott deviza és az Euro keresztárfolyamának a változása.”

A Pénzügyi Szolgáltató az árfolyamváltozás lehetséges mértékére hívta a fel a figyelmet, különös tekintettel az intervenciós sávra és ezzel kapcsolatosan az Euro keresztárfolyamainak a kockázatára, szerződési időpont 2008 szeptembere volt.

A Pénzügyi Szolgáltató lehetséges kockázatokról szóló tájékoztatása hamis és valótlan volt, mivel 2008 február 26.-án az intervenciós sáv eltörlésre került. Így az árfolyamkockázat nem az Euro és annak keresztárfolyamainak a változásával kapcsolatban következik be, hanem a forintnak a mértékadásra került devizával szemben, ez esetemben a svájci frank (CHF).

A Pénzügyi Szolgáltató valótlan tájékoztatása, annak megtévesztő volta miatt a valós kockázatokat elhallgatva, vállalható limitálható kockázatokkal rendelkező konstrukció látszatát igyekezett kelteni. A szerződésünk évei alatt érthetetlen volt számomra, hogy a kedvező konstrukció lehetséges kockázatai miként válhattak korlátlanná.

A prudens magatartással kapcsolatban megemlítenem szükséges, hogy a Pénzügyi Szolgáltató az üzletszabályzatában foglaltakat a Pénzügyi Békéltető Eljárásban is fenntartotta, mivel oda becsatolta, félretájékoztatásom nem orvosolta a későbbiekben sem. Az ott engem képviselő meghatalmazott hívta fel a figyelmem és az ellenérdekelt fél képviselőjének a figyelmét az intervenciós sáv eltörlésére és annak időpontjára.

Kérem a T. Pénzügyi Felügyelettől, hogy állapítsa meg a velem szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatot, kötelezze a Pénzügyi Szolgáltatót elszámolásra, továbbá mivel fogyasztók széles körét érintheti fogyasztóvédelmi bírság kiszabása is indokolt.Tisztelettel :

Bp, 2012 október