Címzett: Fővárosi Főügyészség

Fővárosi Főügyészség

Budapest  V kerület

Akadémia utca 13.

1054

 

Tárgy: Feljelentés sikkasztás, okirat hamisítás, adócsalás miatt

 

Feladó: Mácsai Rozália

 

Tisztelt Főügyészség!

 

Alulírott Mácsai Rozália 000000000000000000000 alatti lakos az alábbiakban feljelentést kívánok tenni ismeretlen tettesek által elkövetett elsődleges bűnszervezetben elkövetett sikkasztás és egyéb bűncselekmények miatt.

Véleményem szerint megvalósulhatott az okirat hamisítás és sikkasztás, az adócsalás következményével.

Az elkövetők a deviza nyilvántartású hitelem tőketartozás nyilvántartásának a meghamisításával engem tévedésben tartottak, illetve tartani akarnak.

Tudomásom van arról, hogy egy érintet civil érdekvédő Falus Zsolt Ferenc aggálytalan tartalmú okirattal igazoltan Tisztelt Fővárosi Ügyészség előtt, van panasza.

Állítása szerint esete nem lehet egyedi ez a hazai devizahitelezést folytató bankokra igaz, lehet, mert állítása szerint ez dokumentálhatóan nem egy, hanem több Bank esetében is megvalósult, azaz elzárja ügyfelét a valós deviza tőkenyilvántartástól.

A feljelentővel szemben is a Bank hamis, valótlan deviza tőketartozást közölt évekig, vélelmeznem kell azt, hogy esetemben is megvalósulhatott. Ugyanis a feljelentő szerint erre a banknak alkalma és lehetősége volt mivel megteremtette magának. 

A fentiek alapján nekem is vélelmeznem kell, hogy a pénzintézet, aki a deviza hitelem nyilvántartását vezeti, velem szemben valótlan, hamis adatközléssel sikkasztást (Btk. 317. §) bűntettet valósít meg.

A sikkasztott összeg forrása az én deviza nyilvántartásomban is keletkezhetett tulajdonképpen árfolyamnyereség (csereügylet révén keletkezett), mely a hatályos adótörvény szerint a magánszemélynek adófizetési kötelezettséget jelent. A 1995 évi CXII 65-68. § tőkejövedelmekről szóló törvényi hely szerint. Ettől engem elzárva a Bank elköveti az adócsalás, költségvetési csalás (Btk. 310. §) bűntettét is. Jelen esetemben a Raiffeisen Bank Zrt az alábbi okiratokat küldte el:

 

  • a 2012. június 4. napján kelt, értesítő levelükben, melyet - a 2011. évi CXXII. Törvény alapján, a Raiffeisen Bank Zrt által nyilvántartott - a Központi Hitelinformációs Rendszer (KHR) felé továbbítottak.

 

Hivatkozva, a III. Hitelszerződéshez kapcsolódó adatokra:

 

  1. Hitelszerződés  adatok:

 

Szerződés összege: 000 000 svájci frank, a szerződéses összeg törlesztő részletének összege és devizanem: 00 000 forint, törlesztés gyakorisága: Havi törlesztés.”

Mi a fent idézett, III/1. pontjában foglaltakat úgy értelmezzük, hogy a havi törlesztésünk, 00 000 forint.

A Bank erre az okiratra azt a választ adták kérdésemre, feltevésemre, hogy ez nem a havi törlesztendő összeget jelenti. Ebben az okiratban ez elég egyértelmű, félreérthetetlen.

 

A deviza tőke összegből származó havi törlesztő összege: 00 000 Ft, kizárja a 000 000 CHF nagyságrendet, a bank általi tévedés oka a valóságos és a hamis nyilvántartás keveredése!

 

  • A Bank következő levele, okirata, 2012. július 13. napján kelt, melyet a 2012. június 18. napján írt levelünkre válaszoltak, melyben az alábbiakat írta:

 

„Szíves tájékoztatásul közöljük, hogy álláspontunk szerint a szerződés érvényes létrejött.

2010. 01. 06. napján Mácsai Pál adósként, Önt készfizető kezes és zálogkötelezettként, valamint a Bank hitelezőként kölcsönszerződést kötöttek, amelynek alapján svájci frank alapú, ingatlanfedezet nélküli 00 000,00 CHF, azaz száznegyvenezer-háromszázhuszonhárom egész kilencvenöt század svájci franknak megfelelő 00.000.260 Ft, azaz huszonötmillió-hatvanháromezer-kétszázhatvan forint összegű kölcsön került folyósításra a 00000000-00000000-00100007 számú bankszámlára.

A Bank a szerződéskötés során tájékoztatási és együttműködési kötelezettségének mindenben eleget tett, a Szerződést a Felek, mint akaratukkal mindenben megegyezőt írták alá, majd az közjegyzői okiratba foglalásra került.” Eddig az idézet…

 

Raiffeisen Banknak az alábbi kérdéseket tettem fel az előző bekezdésben leírtakkal kapcsolatban: „Szeretném megkérdezni, hogy ki az adós? Ki írta alá? Kinek hiteléről tájékoztattak minket? Kinek a hitelét tartják nyilván az Önök által létrehozott bankszámla számon? Továbbá, szeretném megtudni, hogy T. Pénzintézet ebben az okiratban, azt írja, hogy ingatlanfedezet nélküli kölcsönszerződést kötöttek. Kérdésem továbbra is kivel? Mivel ez az okirat nem nekünk szól, az okiratban nem a mi nevünk szerepel. Kérdésem? Kinek a hitelével terhelték meg ingatlanunkat? Ha ingatlanfedezet nélküli a hitel, akkor meg miért terhelték meg ingatlanunkat?”

 

  • Továbbá, kaptunk olyan okiratot is, mely szintén 2012. július 13. napján kelt, melyben havi törlesztő részletünk, havonta: 000 000 Ft.

 

Valamint, érkezett szintén egy másik KHR továbbított okirat, mely szerint:

 

  1. Hitelszerződés  adatok:

 

Szerződés összege: 000 000 svájci frank, a szerződéses összeg törlesztő részletének összege és devizanem: 00 000 forint, törlesztés gyakorisága: Havi törlesztés.”

Mi a fent idézett, III/1. pontjában foglaltakat úgy értelmezzük, hogy a havi törlesztésünk, már nem 00 000 forintot tartalmaz, hanem 000.000 Ft-ot.”

 

Ezen kívül küldött T. Pénzintézet, olyan okiratot, melyben havi törlesztő részletünk, 000 000 Ft.

A fentiekben felsoroltakon kívül, jelenleg, idézem a Bank levelét:

„ Felek megállapodnak, hogy a jelen szerződésmódosítás alapján az Adóst terhelő, forint pénznemben meghatározott, havonta fizetendő törlesztő részletet, ideiglenesen

úgy csökkentik, hogy a havi törlesztő részlet (tőke és kamat), kezelési költség és konverziós jutalék együttes összegét az alábbiak szerint 000 000 Ft összegben határozzák meg. Eddig az idézet…!)

 

A szerződésemre hivatkozva válaszlevelükben is megerősítettek abban, hogy frankot kívántam felvenni, de soha nem kaptam meg, hiszen forintban kaptam és forintban is törlesztem a DEVIZÁBAN NYILVÁNTARTOTT SZABADFELHASZNÁLÁSU HITELEMET!

A Raiffeisen Bank Zrt által megküldött aggálytalan tartalmú okirataiban feltűntetett összegeket, adatokat vitatom.

 

Vitatom továbbá a Raiffeisen Banktól kapott excel tábla kimutatást, okiratnak nem fogadható el, hiszen bármikor, bárki, előállíthat hasonló táblázatot.

 

Továbbá vitatom a Raiffeisen Bank által nyilvántartott összeget. Mi, 2008. 09. 24. napján aláírt eredeti szerződésünk alapján, 00 000 000 Ft-ot vettünk fel. Az 0000 Banknak átutalta az akkor nyilvántartott összeget, s a fennmaradó különbség számlánkon, jóváírásra került.

 

Viszont az újrakezdési hitelszerződés kapcsán, mely 2010. 01. 26. napján került megkötésre.

(Miszerint biztosítási csalás miatt, meg kellett szüntetni, a Raiffeisen Bank – Generali-Providencia Biztosító, befektetéssel, életbiztosítással, munkanélküliséggel, keresőképtelen egybekötött konstrukció. Nem létező terméket adtak el nekünk!) 

A Raiffeisen Bank azt írta, hogy nekünk folyósításra került, a 00 000 000 Ft. Mi egy forintot sem kaptunk, a Bank ennyivel terhelt meg minket. A Banktól továbbra is várnám, szeretném megtudni, mi okozta ezt az óriási különbséget? A Generali-Providencia átutalta az én általam, addig befizetett több, mint egymillió forintot. E rövid idő alatt több, mint 0 000 000 Ft-tal növekedett hitelünk.

A Bank tévedéseinek egyetlen oka, hogy összekeveredik a valóság és a nyilvántartás, nevezhetjük a Hazánkban működő bankokat, mátrix bankoknak is, akár!

 

A feljelentésem Btk-ban szabályozott törvényi tényállásának feltétele, hogy a kikötött ellenszolgáltatás különösen aránytalan mértékű legyen, azaz a szorult helyzetben lévő sértettnek jóval nagyobb terhet kell viselnie (aránytalanul magas kamat miatt) mint ami az üzleti erkölccsel összeegyeztethető, én kijelentem, hogy az egyoldalúan aránytalan mértékben módosított szerződéssel a közeli hozzátartozóim, további súlyos nélkülözésnek van kitéve. A Btk szerinti feltételt, a súlyos nélkülözést családomnál e hitelszerződés eredményezte, illetve eredményezi. Megjegyezni kívánom, hogy jövedelmi viszonyaim a hitelszerződés fennállta alatt nem          változtak.


A fent hivatkozott tények miatt a hitelező és köztem lévő szerződés kimondottan uzsora jellegű, uzsora természetű az egyoldalúsága miatt is. Az ilyen típusú bűncselekmény további feltétele az üzletszerűség mely biztosan megvalósult, mert szintén közismert tény, hogy nem csak nekem folyósított ilyen típusú, természetű hitelt.

Amire hivatkozik a Bank az ismételten valótlan állítás, hiszen a PSZÁF nem ellenőrzött semmit, sem a szerződéskötése sem annak számításai nem tartozik a felügyelet hatáskörébe! Miért nem tájékoztattak a kockázatkezelésről, eltagadta és továbbra is tagadja a lehetőségeket a Bank!

 

Kérem az Önök Hivatalát, hogy esetemben is a „Raiffeisen Bank Zrt” 00000000000000 számú szerződéssel kapcsolatban a szükséges nyomozati cselekményeket megindítani szíveskedjenek.

 

Ügyfél azonosító adatunk: 000000000

 

Csatolt okiratok:

 

Tisztelettel:

 

Mácsai Rozália